loader

اتصال لپ تاپ به تلویزیون تی سی ال سری P، C و S چگونه است؟

برای اتصال لپتاپ به تلویزیون تی سی ال مدل های 43S5200/55-65C715/50-55P615/50-55P725 مطابق روش زیر عمل کنید:

  • دکمه HOME بر روی ریموت کنترل را فشار دهید.
  • در ﻗﺳﻣت صفحه اﺻﻠﯽ وارد Kind link اﺗﺻﺎل بی سیم شوید.
  • در اﯾن مرحله اﮔر ﮔوﺷﯽ ﻗﺎﺑﻠﯾت MIRROR و SHARE داشته باشد، آن را ﻓﻌﺎل نمایید.
  • ﻧﺎم ﺗﻠوﯾزﯾون روی ﺗﻠﻔن همراه ظاهرشده که ﺑﺎﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﮔردد، ﺳﭘس اﺗﺻﺎل ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺷود.
آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  0 خیر  0