بستن پنجره

تعداد محصول: 34 موردفیلتر
5
ظرفیت : 10كیلوگرم
مجهز به موتور BLDC Inverter
نمودار مصرف انرژی +++A
حداكثر دور خشك كن: 1400 دور در دقیقه
5
ظرفیت : 10كیلوگرم
مجهز به موتور BLDC Inverter
نمودار مصرف انرژی +++A
حداكثر دور خشك كن: 1400 دور در دقیقه
5
ظرفیت : 9كیلوگرم
مجهز به موتور BLDC Inverter
نمودار مصرف انرژی +++A
حداكثر دور خشك كن: 1400 دور در دقیقه
5
ظرفیت : 9كیلوگرم
مجهز به موتور BLDC Inverter
نمودار مصرف انرژی +++A
حداكثر دور خشك كن: 1400 دور در دقیقه
4
ظرفیت :9 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
مجهز به موتور BLDC Inverter با صدای كمتر و طول عمر بیشتر
حداكثر دور خشك كن: 1400 دور در دقیقه
4
ظرفیت :9 كیلوگرم
نمودار مصرف انرژی +++A
مجهز به موتور BLDC Inverter با صدای كمتر و طول عمر بیشتر
حداكثر دور خشك كن: 1400 دور در دقیقه